Polityka prywatności 
I. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zachowanie poufności danych jest dla Depilacja Time niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę DEPILACJA TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwaną dalej DEPILACJA TIME), która jest Administratorem Państwa danych osobowych.
DEPILACJA TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adama Kopycińskiego  11/29 , 
52-131,Wrocław
Polska
Numer NIP 8992905322
Numer REGON 38980521600000
2. Gdzie Państwa dane są przechowywane?
Posiadane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
3. Kto ma dostęp do Państwa danych?
Państwa dane są dostępne w firmie DEPILACJA TIME a także mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy DEPILACJA TIME, oraz podmiotom zewnętrznym wspierającym Grupę DEPILACJA TIME lub świadczącym na jej rzecz usługi wspierające działalność, w tym usługi informatyczne, księgowe, prawne lub audytorskie. Poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy DEPILACJA TIME odpowiadają wyłącznie za przetwarzanie danych osobowych przekazanych im za pośrednictwem strony internetowej www.depilacjatime.pl i czynią to w imieniu DEPILACJA TIME. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza Grupy DEPILACJA TIME. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko i wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług.
W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Co to jest Grupa LASER DELUX
Przez Grupę LASER DELUX rozumiemy następujące podmioty prowadzące na terenie Polski salony pod marką handlową LASER DELUX:
1. LASER DELUX Aleksander Zatke NIP 7272305355, ul. Piotrkowska, nr 224/226, 90-360 Łódź
2. LASER DELUX Agnieszka Albingier NIP: 7251253653, ul.Wczasowa 5, 91-615 Łódź
3. Beauty Lux Karina Kończyńska NIP: 6182023931, ul. Majkowska 17a, 62-800 Kalisz
4. LASER Kinga Jędrasik NIP: 7272699992, ul.Dietla 73/1, 31-050 Kraków
5. LASER Małgorzata Jędrasik NIP: 7271463359, ul.Kołłątaja 8/1, 50-003 Wrocław
6. LILLY Agnieszka Kołaczyńska NIP: 9481668844, ul.Widok 16, 00-023 Warszawa
7. MA-DESIGN Aleksandra Muras NIP: 7251813218, ul.Wegi 25B/5, 80-299 Gdańsk
8. PROCLINIC Michał Rygiel NIP: 8942532103, ul.Szklarska 28/28, 54-138 Wrocław
9. ASL Beauty Anna Szymańczyk NIP 7962776173, ul. Wieniawska 6/11, 20-071 Lublin
10. Miiko Paulina Sikorska, NIP: 7282784966 Al. Piłsudskiego 133D, lok.403 92-318 Łódź

4. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi, którą Państwo zamówiliście lub zamierzacie zamówić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c), a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co oznacza, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:
a) wykonania umowy, której stronami jesteście Państwo i DEPILACJA TIME lub
b) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, o jakiej mowa w lit. a),
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego DEPILACJA TIME
5. Jak zbieramy Państwa dane osobowe?
Państwa dane są zbierane:
a) automatycznie – dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są automatycznie zbierane, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.,
b) gdy Państwo kontaktujecie się z nami – gdy kontaktujecie się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujecie nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
6. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?
Jeżeli zapisaliście się Państwo na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu jego wysyłki. Zostaniesz zapytany, czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Przede wszystkim jednak dane osobowe zbierane są w celu realizacji świadczonych przez nas usług, które Państwo zamawiacie lub zamierzacie zamówić.
7. Jakie macie Państwo prawa?
 • Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z DEPILACJA TIME.
 • Prawo do przenoszenia:
Gdy DEPILACJA TIME przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 • Prawo do poprawiania danych:
Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych kontaktując się z DEPILACJA TIME.
 • Prawo do usunięcia danych:
Macie Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez DEPILACJA TIME, z wyjątkiem następujących sytuacji:
– macie Państwo niezakończone postępowanie z DEPILACJA TIME,
– macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,
– macie Państwo nieuregulowany dług wobec DEPILACJA TIME, niezależnie od metody płatności,
– dokonaliście Państwo zakupów jakichkolwiek usług, wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych
Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu DEPILACJA TIME:
Macie Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych. DEPILACJA TIME zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa albo z powodu roszczeń prawnych.
 • Prawo do ograniczenia:
Macie Państwo prawo zażądać, aby DEPILACJA TIME ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
– jeśli nie zgodzicie się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu DEPILACJA TIME , wtedy DEPILACJA TIME ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
– jeśli zgłosicie Państwo, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, wtedy DEPILACJA TIME musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
– jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych,
– jeśli DEPILACJA TIME nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
8. Jak możecie Państwo korzystać ze swoich praw?
Wyznaczyliśmy pracowników, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres depilacjatime@gmail.com .
9. Czy musicie Państwo podać swoje dane?
Podanie nam Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobicie nie będziecie mogli otrzymywać Newslettera z portalu DEPILACJA TIME lub skorzystać z naszych usług.
10. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez LASER DELUX polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
11. Czas przetwarzania danych
Będziemy przetwarzali Państwa dane do czasu realizacji usługi, a także po jej realizacji przez okres pozwalających DEPILACJA TIME na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług, do czasu ich przedawnienie, oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
12. W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?
Jeżeli skorzystaliście Państwo z naszych usług, możecie otrzymać od nas e-maile dotyczące Państwa wizyty i naszych usług. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa wizyty w naszym gabinecie.
13. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?
Komunikacja między Państwa komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest niezaszyfrowana. Natomiast nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
14. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres depilacjatime@gmail.com, a w temacie wiadomości wpisz „DPO”.
15. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważasz, że DEPILACJA TIME przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
16. Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Państwa praw.

Polityka Plików cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
8.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9.  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
11.  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest nie zaszyfrowana. Natomiast nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
Kontakt
Firma zbierająca dane: DEPILACJA TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,  ul. Adama Kopycińskiego  11/29 , 52-131 , Wrocław.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Hello world!
depilacijatime@gmail.com
Czynne:
Poniedziałek – Sobota 9:00 - 20:00
Niedziela 9:00 - 20:00
KONTAKT:
Ul. Ładna 9, Wrocław , Polska
Zarezerwuj termin